REKLAM

Aşağıdaki sıra noktalı boşluklara Milli edebi­yat dönemi anlayışını benimsemiş sanatçıla­rından uygun olanlarını yazınız.

1................edebiyatı Türkçülük görüşlerini benim­setmede araç olarak görmüştür.

2. ...............milli şair unvanıyla da hatırlanır.

3................ Türk edebiyatında öykünün önemini

kavratan ve öyküden başka bir tür denemeyen yazarımızdır.

4................tekke ve âşık edebiyatının etkisiyle şiir­ler yazmış, filozof unvanıyla anılagelmiştir.

5. ...............Beş Hececiler içinde şairlik yeteneği enüst düzeyde olan sanatçıdır. Aruzu da çok iyi kul­lanmıştır.

6. Beş Hececiler'den.............. mizahla da ilgilen­miş ve Akbaba dergisini çıkarmıştır.

7. ...............Beş Hececiler içinde ulusal duygulara en çok vurgu yapan, yiğitlik temasının altını faz­laca çizen bir şairdir.

8. ............... Beş Hececiler içinde şiirindeki hüzün ve melonkolinin fazlalığıyla hatırlanır. Egzotik duygular da şiirinde yer alır.

9................Beş Hececiler içinde Divan şiirinin na­zım şekillerini heceye uyarlayarak yazdığı gazele benzeyen şiirleriyle hatırlanır.

10................Küçük Paşa romanıyla bilinir.

11................Milli edebiyat döneminin edebiyat tarih­çisidir.

12................Servet-i Fünun dönemi içinde anılsa da Türkçülük hassasiyeti onu bu dönemin ismi yap­mıştır.

13................Milli edebiyat döneminin hitabet ve nu­tuk alanındaki ismidir.

14................Tanzimat dönemiyle Cumhuriyet döne­mi arasını ve Cumhuriyet dönemini nehir roman tarzıyla kronolojik biçimde dile getirmiştir.

15................ politik tutumu yüzünden sürgün edil­miş; sürgün hayatı boyunca gözlemlediği Anado­lu'yu yapıtlarına yansıtmıştır.

16................Kurtuluş Savaşı'nın en iyi savunucusu­dur. Romanlarında kadın kahramanları öne çıkar­masıyla onları sembolleştirmesiyle bilinir.

17................'nin yapıtlarında müfettiş olarak dolaştı­ğı Anadolu'nun izleri rahatlıkla görülür. Yapıların­daki mizah da ilgi çekicidir.

18................Milli edebiyat döneminde bağımsız ha­reket etmiş, İslamın Batı'nın iyi yönleriyle bütünleştirilirse toplumu refaha çıkaracağı düşüncesini öne sürmüştür.

19................Milli edebiyat döneminde bağımsız ha­reket etmiş, diğer bağımsız sanatçımızın göster­diği toplumsal duyarlıktan uzak durmuş, İstanbul şairi olarak bilinmiştir.

 

. Aşağıda yazarlarIyla verilen eserlerin türlerini karşılarına yazınız.

1. Binnaz:..........................................................

(Yusuf Ziya Ortaç)

2. Küfe, Seyfi Baba, Hasta:...............................

(Mehmet Akif Ersoy)

3. Aziz İstanbul, Eğil Dağlar:..............................

(Yahya Kemal Beyatlı)

4. Memleket Hikâyeleri:.....................................

(Refik Halit Karay)

5. Anadolu Notları:.............................................

(Reşat Nuri Güntekin)

6. Türk'ün Ateşle İmtihanı:.................................

Mor Salkımlı Ev

(Halide Edip Adıvar)

7. Erenlerin Bağından:.......................................

Okun Ucundan

(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

8. Kızıl Elma, Altın Işık:......................................

(Ziya Gökalp)

9. O Şarkı:.........................................................

Anamın Kitabı, Zoraki Diplomat

(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

10. Kenan Çobanları:..........................................

Maske ve Ruh

(Halide Edip Adıvar)

11. Tanrı Misafiri:.................................................

Sönmüş Yıldızlar

(Reşat Nuri Güntekin)

12. Sürgün, Nilgün, Çete:.....................................

(Refik Halit Karay)

13. Kirpinin Dedikleri:...........................................

(Refik Halit Karay)

14. Bugünün Saraylısı:.........................................

İstanbul'un İçyüzü, Yezidin Kızı

(Refik Halit Karay)

15. Safahat, Asım:...............................................

Süleymaniye Kürsüsü'nde

(Mehmet Akif Ersoy)

16. Kendi Gök Kubbemiz:........................

Eski Şiirin Rüzgârıyla

(Yahya Kemal Beyatlı)

17. Çocukluğum, Gençliğim ve Siyasi

Hatıralarım:.........................................

(Yahya Kemal Beyatlı)

18. Balıkesir Muhasebecisi:......................

(Reşat Nuri Güntekin)

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile