REKLAM

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test (25 soru)

 

1.    Eserlerinde özellikle İstanbul'dan söz eden sanat­çı, İstanbul’un yalılarını, eski günlerini, Boğaziçi manzaralarını anlatmaktan büyük zevk alır. Ro­man, öykü, inceleme yazısı gibi türlerde eserler ve­ren sanatçı özellikle anılarıyla dikkatleri üzerine çe­ker. Sanatçının Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalı­ları adlı eserleri anı türünde kaleme aldığı ve geç­mişe duyduğu özlemi dile getirdiği önemli eserle­ridir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Abdülhak Şinasi Hisar
C) Memduh Şevket Esendal
D) Falih Rıfkı Atay
E) Tarık Buğra

2.    Öz şiir anlayışı Paul Valery'nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle Batı edebiya­tından ve divan şiirinin biçimci yapısından etkile­nen ortak zevk ve anlayışa verilen addır.
Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sür­düren sanatçılar arasında yer almaz?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Necip Fazıl Kısakürek

3.    Şiire Milli Mücadele yıllarında başlayan sanatçı, 1933 yılından itibaren piyes ve hikâyeler de kale­me almaya başlamıştır. Oyunlarında da şiirlerinde olduğu gibi metafizik sorunlara, korku ve düşünce temalarına yer veren sanatçı Tohum, Bir Adam Ya­ratmak gibi önemli eserler kaleme almıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Tarık Buğra
D) Haldun Taner
E) Necip Fazıl Kısakürek
4.    Gezi yazısı alanında Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan —-, eserlerinde Suriye ve Filistin'deki savaş anılarından; Brezilya, İngiltere ve Hindistan'daki izlenimlerinden söz eder. Sanat­çının Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hind adlı eser­leri gezi yazısı türünün edebiyatımızdaki önemli ör­nekleri arasındadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Refik Halit Karay
B) Falih Rıfkı Atay
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) İsmail Habib Sevük
E) Mehmet Fuat Köprülü
5.    Türk edebiyatının en önemli deneme ve eleştiri ya­zarlarındandır. Türkçenin özleşmesi, dilin yabancı sözcüklerden arınması için çaba sarf etmiş; devrik cümleye dayalı bir anlatım benimsemiştir. Sanatçı "Günlerin Getirdiği", "Karalama Defteri" gibi önemli eserlerin yazarıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suut Kemal Yetkin
B) Salah Birsel
C) Nurullah Ataç
D) Bilge Karasu
E) Mehmet Kaplan
6.     Güçlü bir doğa sevgisi ve aşk duygusunu işleyerek oluşturduğu şiirlerinin yanı sıra "Gölgeler", "O Böy­le İstemezdi" adlı tiyatro eserleriyle de ön plana çı­kan sanatçı, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerindendir. Tevfik Fikret'in Rübab-ı Şi­keste adlı eserini "Kırık Saz" adıyla günümüz Türkçesine çevirmiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Sezai Karakoç
D) Ataol Behramoğlu
E) Ahmet Muhip Dıranas
7.    Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler toplulu­ğunun sanatçılarından biri değildir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Halit Fahri Ozansoy
C) Enis Behiç Koryürek
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Oktay Rifat Horozcu

8.     I. Arif Nihat Asya
II. Orhan Şaik Gökyay
III. Kemalettin Kamu
IV. Faruk Nafiz Çamlıbel
V. Cahit Sıtkı Tarancı
Yukarıdaki sanatçılardan hangisi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışı içeri­sinde yer almaz?
A) I.      B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.

9.    Necip Fazıl Kısakürek'in aşağıda verilen eserle­rinden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Reis Bey
B) Künye
C) Örümcek Ağı
D) Siyah Pelerinli Adam
E) Namı Diğer Parmaksız Salih

10.    Dede Korkut Hikâyeleri üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarıyla tanınan sanatçı, inceleme ve araş­tırmalarıyla Türk edebiyat tarihine önemli katkılar­da bulunmuştur. Eski metinleri incelemiş, onlara eklediği notlarla bu metinlerin yeni basımlarını ha­zırlamıştır. Milli Edebiyat zevk ve anlayışına bağlı kalan sanatçı asıl ününü "Bu Vatan Kimin" adlı şii­riyle kazanmıştır.
Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Zeki Ömer Defne
E) Kemalettin Kamu

11.     I. Milli Edebiyatçıların içtenlikten uzak buldukları yurt sevgilerine karşı çıkmışlardır.
II. Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmışlar­dır.
III. Sanat anlayışlarını "daima yenilik, samimiyet ve canlılık" olarak belirlemişlerdir.
Numaralanmış cümlelerde bazı özellikleri veri­len topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi Meşaleciler
B) İkinci Yeniciler
C) Garipçiler
D) Hisarcılar
E) Maviciler

12.     "Bingöl Çobanlan" ve "Gurbet" adlı şiirleri ile adını duyuran sanatçı, ilk şiirlerinde vatan sevgisi, Milli Mücadele gibi konuları işlerken sonraki şiirlerinde aşk, gurbet, yalnızlık gibi temaları işlemiştir. İlk şiir­lerinde aruzu kullanan sanatçı sonraki şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel   B) Ahmet Kutsi Tecer C) Kemalettin Kamu        D) Arif Nihat Asya E) Behçet Kemal Çağlar

13.     Şiir, hikâye, tiyatro gibi türlerde başarılı ürünler ver­miştir. Şiirlerinde felsefi düşünceye dayanan bir an­layışı simge ve somutlamalarla yansıtmaya çalışan sanatçının öyküleri, Sait Faik hikâyelerini andırır. Öykülerinde avare insanların yaşamlarından kesit­ler sunar; aile içindeki sarsıntıları, gözlemlediği olayları, ihaneti, yakınlarının ölümünü konu edinir. Sanatçının hikâye türünde kaleme aldığı en önem­li eseri "Gazoz Ağacı’dır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Mustafa Kutlu
C) Sabahattin Kudret Aksal
D) Necati Cumalı
E) Bilge Karasu
14.    Peyami Safa —- adlı eserinde Doğu ile Batı arasın­da kalan Neriman adlı genç bir kızın yaşadıklarını anlatır. Bu eserde farklı dünya görüşlerini semboli­ze eden iki mekân karşı karşıya getirilir. Neriman Doğu'ya ait değerlerle Batılı değerler arasında bo­calarken sonunda Batılı yaşam tarzı uğruna terk ettiği Şinasi'ye geri döner. Bu dönüş aslında Batı'yı bırakıp Doğu dünyasına dönüşü temsil etmektedir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tuna'dan Batı'ya
B) Kiralık Konak
C) Fatih - Harbiye
D) Yalnızız
E) Bir Tereddütün Romanı

15.    Türkiye'nin usta ressamlarındandır. Ressamlığının yanı sıra şairliğiyle de ön plana çıkan sanatçı şiir­lerinde tıpkı resimlerinde olduğu gibi halk edebiya­tı motiflerinden yararlanmıştır. "Karadut", "Dol Karabakır Dol" adlı eserleriyle tanınan sanatçı yalın bir dille içten, lirik şiirler kaleme almıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasan Ali Yücel
B) Attila İlhan
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Bedri Rahmi Eyüboğlu
E) TahirAlangu

16.    Orda bir köy var uzakta
O köy bizim köyümüzdür
Gezmesek de tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür
Bu dizeler içeriği ve biçimsel özelliği göz önü­ne alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Oktay Rifat Horozcu
C) Sezai Karakoç
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Ataol Behramoğlu

17.    Cumhuriyet Döneminin önemli şair ve yazarların­dandır. Şiir, öykü, roman, makale, edebiyat tarihi gibi pek çok türde eserler kaleme almıştır. Sanatçı­nın edebiyat tarihi alanında kaleme aldığı "19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" adlı eseri oldukça önemlidir. Sanatçı, Türk edebiyatının önemli denemelerinden biri olan "Beş Şehir" adlı eserinde Ankara, Erzu­rum, Bursa, Konya ve İstanbul'u anlatır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarık Buğra
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Peyami Safa
D) Refik Halit Karay
E) Yusuf Atılgan

18.    I. Şiirlerinde ölüm korkusu başta olmak üzere yaşama sevinci, sevginin güzelliği gibi tema­ları işler.
II. Ziya Osman Saba ile olan mektuplaşmaları "Ziya'ya Mektuplar" başlığı altında yayımlan­mıştır.
III. Öz şiir anlayışını sürdüren sanatçılar arasın­da yer alır.
Numaralanmış cümlelerde bazı özellikleri veri­len sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Orhan Veli Kanık
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Kenan Hulusi Koray
E) Cahit Sıtkı Tarancı

19.    Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz
Bu dizeler biçimsel özelliği, dili ve içeriği göz önüne alındığında aşağıdaki şairlerden hangi­sine ait olabilir?
A) Cemal Süreya
B) Orhan Veli Kanık
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Ece Ayhan

20.     Cumhuriyet Döneminin Milli Edebiyat zevk ve anla­yışına bağlı kalarak eser veren şairlerindendir. Şiir­lerinde hece ölçüsünü benimseyen sanatçı kimi zaman lirik bir biçimde duygularını yansıtmış, kimi zaman da ulusal duyguları öne çıkaran temalara yönelmiştir. Halk edebiyatı ve folklor alanında çe­şitli incelemeleri bulunan sanatçı Aşık Veysel'i keş­fedip edebiyatımıza kazandırmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ahmet Kutsi Tecer
C) Orhan Veli Kanık
D) Kemalettin Kamu
E) Orhan Şaik Gökyay


21.    Deneme, eleştiri ve incelemeleriyle adını duyuran —-, yalnızca edebiyat değil; görsel ve plastik sa­natlarla ilgili birçok konuda da incelemeler yapmış­tır. Türk kültürü konusunda Azra Erhat ve Halikarnas Balıkçısı ile birlikte yeni bir Anadoluculuk görü­şü getiren sanatçı bu görüşü "Anadolu hümanizmi" kavramıyla açıklamıştır. Denemelerinin bir bölümü­nü "Mavi ve Kara" adıyla kitaplaştıran sanatçı Ömer Hayyam'ın dörtlüklerini dilimize kazandır­mıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nurullah Ataç
B) Şevket Rado
C) Nihat Sami Banarlı
D) Sabahattin Eyüboğlu
E) Suut Kemal Yetkin
22.     I. Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanılmıştır.
II. Kurtuluş Savaşı ile ilgili temaların işlenmesi­ne önem verilmiştir.
III. Konuşma dilinden uzaklaşılmadan sade bir dil kullanılmıştır.
IV. Gerçeküstücü bir tavır benimsenerek soyutlu­ğa önem verilmiştir.
V. Memleket manzaraları şiire yansıtılmıştır. Numaralanmış ifadelerden hangisi Milli Edebi­yat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özellikle­rinden biri olamaz?
A) I.       B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.

23.     I. İstanbul Türkçesi esas alınmıştır.
II. Anadolu'dan da aydınlar yetişmeye başlamış­tır.
III. Edebiyatımız toplumcu bir karakter kazan­mıştır.
IV. Atatürk ilke ve inkılâpları yazılan eserlerle be­nimsetilmeye çalışılmıştır.
V. Tiyatro eserleri okunmak için kaleme alınmış­tır.
Numaralanmış cümlelerde Cumhuriyet Dönemi ile ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
A) I.      B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.
24.     Bir sarsıntı uyandım uzun süren uykudan
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan
Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu
Yukarıda verilen dizelerden hareketle Milli Ede­biyat zevk ve anlayışını yansıtan şiirle ilgili aşa­ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Halk edebiyatının biçimsel unsurlarından faydalanılmıştır.
B) Anadolu manzaraları şiire yansıtılmıştır.
C) Halkın anlayabileceği bir dille oluşturulmuştur.
D) Ahenk, hece ölçüsü ve uyakla sağlanmıştır.
E) Soyutlamalara yer verilerek imgesel bir anlatım kullanılmıştır.

25.     Öz şiirin Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerin­den olan —-, "Fahriye Abla", şiiriyle ün kazanmış­tır. Sanat için sanat anlayışıyla eserler veren sa­natçı Fransız sembolizmiyle Türk halk şiirini kay­naştırmaya çalışmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Ziya Osman Saba

BU TESTİN CEVAPLARINI WORD DOSYASI OLARAK İNDİR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile