REKLAM

 

1. Fecr-i Ati topluluğunun kısa sürede dağılmasının nedenleri nelerdir? Yazınız. (6p)

2. Milli Edebiyat döneminde Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesinde yer alan dilde sadeleşme ilkelerinden dördünü yazınız. (10p)

 

 

 

 

 

3. Servet-i Fünun dönemi şiirini, kullanılan edebi akımlar, dili, sanat anlayışı, kullanılan nazım şekilleri bakımlarından değerlendiriniz. (10)

 

4.       Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerle, ilgili akımları eşleştiriniz. (10)

 

1. O dönemde yaşayan bütün Türkleri coğrafi farklılık gözetmeksizin “Turan” ülküsünde birleştirir. (   )

A. BATICILIK

2. Yurt savunmasında, o toprak üzerinde yaşayan herkes görev alır. (  )

B. TÜRKÇÜLÜK

3. Allah’a inanan insanlar, mücadele ederek ezilmişlikten kurtulmalıdır.

C. OSMANLICILIK

4. Eğer bilim ve tekniğe önem verilirse ülke kalkınır.

D. İSLAMCILIK

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız. (14p)

a)      ………………….. akımını savunanların amacı Osmanlı Devleti’nin içerisinde olan farklı ırkları Müslümanlık çatısı altında birleştirip ülkeyi kalkındırmaktır.

b)      ………………………… edebiyatımızda ilk psikolojik romanı yazan kişidir.

c)       Milli edebiyat döneminde, Divan edebiyatındaki Doğu; ………………………… ve ……………………… edebiyatlarındaki Batı taklitçiliği eleştirilmiştir.

d)      Tevfik Fikret’in çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı eserin adı ……………………………..dir.

e)      Servet-i Fünun dergisi …………………………..’in yazdığı …………………………………… adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.

f)       Fecr-i Ati topluluğu slogan olarak……………………………………………………………………. sözünü kullanmıştır.

g)      Milli edebiyat sanatçıları, şiirde ………………edebiyatı nazım şekillerini kullanmışlardır. Bu dönemdeki eserlerin dili………………… . Roman ve hikayede bilinçli olarak …………………. dışına çıkarak Anadolu insanının hayatını yansıtmışlardır.

h)      ……………..Tanzimat şiirinin Batı’ya açılan kapısıdır. Şair-i Azam olarak bilinen şairin karısının ölümü üzerine yazdığı ………………..adlı şiiri meşhurdur.

i)        Türk edebiyatındaki ilk realist roman, …………………………’in yazdığı Araba Sevdası adlı eserdir.

 

6.       Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10p)

A)     Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan ve Muallim Naci’nin eserlerinde genelde “toplum için sanat” anlayışı hakimdir. (  )

B)      Ziya Paşa; “Şiir ve İnşa” makalesinde, halk edebiyatının örnek alınması gerektiğini dile getirmiş ve eserlerin sade bir dille yazılması gerektiğini vurgulamıştır. (  )

C)      Servet-i Fünun döneminde tiyatro türünde canlanma görülmüştür. (  )

D)     Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. (   )

E)      Fecr-i Ati döneminde bireyci sanat anlayışı benimsenmiştir.  (   )

F)      Milli Edebiyat sanatçıları, Türkçe karşılıkları olan Arapça , Farsça kelimeleri şiirlerinde kullanmaya  özen göstermişlerdir.(    )

G)     Haşim’e göre şiir sözden ziyade musikiye yakın bir sanattır.(     )

H)     Milli Edebiyat Dönemi, Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler dergisinde yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle başlar. (   )

İ)        Cenap Şahabettin’in dili oldukça sadedir.(    )

J)       Milli Edebiyat sanatçıları eserlerinde yerli hayatı ve milli tarihle ilgili konuları işlemişlerdir.  (   )

 

7.      Aşağıdaki tabloda yer alan boşlukları doldurunuz. (15p)

TÜRÜ

ESER ADI

SANATÇI ADI

Gezi Yazısı


Ahmet Haşim


Siyah İnciler


Anı


Halit Ziya Uşaklıgil


KavgalarımHayal İçinde


 


8. .  Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim’in özelliklerinden biri olamaz.(5p)

a) Şiirinde musiki çok önemlidir.

b) Serbest müstezatı daha serbest kullanmıştır.

c) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.

d) Şiirlerinde anlam kapalıdır.

e) Parnasizm etkilendiği en önemli akımdır.

9.       Daha çok şiirde etkisini gösteren sanat akımıdır. Anlamdan ziyade müzik ön plandadır. Anlamca kapalı şiirler yazılır. Şairler yazdıkları şiirlerden her okurun farklı yorumlar çıkarmasından hoşlanırlar.”

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım hangisidir? Bu akımın edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi kimdir?(5)

a)      Parnasizim- Tevfik Fikret b) Sembolizm- Ahmet Haşim

c) Romantizm- Namık Kemal d) Sembolizm-Cenap Şahabettin e) Parnasizm-C.Şahabettin

 

10.    I. Şiirde gerçekçilik anlayışının edebiyatımızdaki temsilcisidir.

II. Tüm şiirlerini aruz ölçüsü ile yazmıştır.

III. Bir dönem toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.

IV. Elhan-ı Şita en tanınmış şiiridir.

V. Edebiyatımızda mensur şiirin ilk örneğini vermiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangi ikisi Tevfik Fikret için söylenebilir. (5p)

a) I ve III         b) II ve V          c) I ve IV            d) III ve V      e) II ve IV

 

11.    Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat Dönemi ile Milli Edebiyat Döneminin ortak özelliğidir? (5p)

A)      Sadece aruz vezninin kullanılması

B)       Sadece şiir türünde eserler verilmesi

C)       Bütün sanatçıların roman türünde eserler vermesi

D)      Sanatçılarda halkı aydınlatma çabasının olması

E)       Sade ve anlaşılır bir dil kullanılması

 

12.    Fecr-i Ati edebiyatının Servet-i Fünun dönemi edebiyatından farklı olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Konuşma dilinden uzak bir dille yazmaları

B)       Sanat sanat içindir görüşüne bağlı olmaları

C)       İmgeye ve ahenkli söyleyişe önem vermeleri

D)      Bireysel bir duyarlılığı dile getirmeleri

E)       Halka edebi ve kültürel zevk aşılamayı amaç edinmeleri

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile